Mina Tjänster

 
 01. Motiverande Samtal (MI)
NovoVia Consulting AB erbjuder seminarier, utbildning, fördjupning, uppföljning och handledning inom MI som är anpassade till deltagarnas behov och specifika användningsområden. Tjänsterna som erbjuds är utformade så att deltagarna utvecklas professionellt och personligen genom att lära sig att bemöta människor i svåra situationer på ett respektfullt sätt, att lyfta fram sina styrkor i klientarbetet samt att hitta och bibehålla en balans i arbetet för att minska arbetsrelaterad stress. Under utbildning och handledning förmedlar jag MI:s förhållningssätt och kommunikationsstil genom att bland annat använda mig av samtalsverktyg och reflektivt lyssnande.

NovoVia Consulting AB erbjuder informations- och inspirationsseminarier allt ifrån en timme till en dag som är anpassade till kundens specifika behov. Seminarierna innehåller en kortfattad presentation om Motiverande Samtal (MI) och övningar inriktade till deltagarnas användningsområden. Syften med seminarierna är att introducera deltagarna till MI, ge deltagarna möjlighet att testa på enklare övningar samt att väcka nyfikenhet till att vilja lära sig mer om MI. 

NovoVia Consulting AB erbjuder kurser och utbildningar inom MI som sträcker sig från en till fem dagar och är anpassade till kundens behov, kompetensnivå, användningsområden och arbetssituation.

Målet med grundutbildningen är att ge deltagarna teoretisk och praktisk kunskap om grundläggande förhållningssätt, principer, färdigheter och tekniker så att de själva kan applicera MI i sin egen verksamhet och dagliga klientkontakter.

Uppföljningsseminarier och fördjupningsutbildningar i MI som erbjuds är avsedda till att fördjupa deltagarens kunskaper och förståelse för MI. Innehållet med teori och övningar modifieras enligt deltagarens vardagliga uppgifter och klientsituationer. Seminarierna och fördjupningsutbildningar kan innehålla generella, eller mer specifika teman, såsom att:

 • diskutera klientärende och förbereda sig inför klientsamtal

 • uppdatera och repetera deltagarens kunskap om MI

 • bemöta motstånd och ambivalens

 • känna igen, framkalla och svara på förändringsprat

 • utveckla, fördjupa och träna på specifika samtalsfärdigheter som används i MI

Deltagarna är aktiva under seminarier, kurser och utbildningar som bland annat består av praktiska övningar, rollspel, diskussioner, grupparbeten, filmsekvenser, bilder och spel.  Under utbildningen arbetar deltagarna med egna vardagsexempel och klientsituationer. Deltagarna kan också få ”fältuppdrag”, eller träningsuppgifter, mellan utbildningsdagarna.

NovoVia Consulting erbjuder coaching och handledning inom MI som är en kombination av metod och process samt som styrs av individens/gruppens aktuella behov. Handledningen fokuserar både på deltagarnas förståelse för MI och MIs användning i klientarbetet men även på deltagarnas egna processer som kan påverka klientens förändring. Genom att fördjupa sig i processer som pågår under klientarbetet och att fundera kring sina egna styrkor och svagheter som samtalsledare, får handledningsdeltagaren en fördjupad medvetenhet om vad som sker i samtalet. MI, och i vissa fall teorier och övningar inom kognitiv coaching, används för att diskutera deltagarens egna processer i klientarbetet.

Deltagarna är aktiva under handledningstillfällena genom dragningar av klientärenden och allmänna diskussioner om klientsituationer samt grupparbete och övningar/rollspel, i par och i mindre grupper. Deltagarna får träningsuppgifter för att hålla MI levande mellan handledningstillfällena.

 
 

Från början utvecklades MI som ett individuellt förhållningssätt med fokus på samtal mellan två personer. I det dagliga arbetet har vi dock oftast samtal med fler än en person och då kan vi behöva använda MI med flera personer parallellt. MI kan anpassas till ett gruppsammanhang för att kunna nyttja gruppdeltagarnas kraft mot förändring och för att stödja hela gruppens rörelse framåt.

Framgångsrika MI-grupper kan hjälpa deltagare genom att bland annat:

 • öka motivation för förändring och öka självförtroende till att uppnå sina mål

 • utveckla en tydligare vision inför framtiden

 • främja självreflektion samt öka självinsikt och självkännedom

Utbildningsinnehåll: 

 • Omorientering från individualistiskt perspektiv till grupperspektiv

 • Nyckelfrågor i grupparbete

 • Likheter och skillnader mellan individuellt MI och MI grupp

 • Formera MI-grupper

 • Grundläggande och avancerad samtalsutformning

 • De fyra faserna i MI Grupp (att engagera gruppen, att utforska perspektiv, att bredda perspektiv, att röra sig mot handling)

 • MI-Grupp i ditt arbete

Utbildningsinnehåll bygger på boken ”Motivational Interviewing in groups”

av Chris Wagner och Karen Ingersoll (2013).

Motivational Interviewig in Groups
 

03. Enskilda eller gruppsamtal

Samtalen äger rum fysiskt, online eller en kombination av båda, beroende på kundens behov och geografiska position. Exempel på teman för samtal är:

 • motivation, presentation och förändring

 • självbild, självkänsla och identitet

 • relationer, kommunikation, rättframhet och gränssättning

 • psykisk välmående och starka känslor